Bijzondere rondreizen buiten de gebaande paden
met persoonlijke aandacht voor uw wensen

Algemene voorwaarden

 

1. Totstandkoming reisovereenkomst

1.2. Schriftelijk, door middel van een volledig ingevuld bestelformulier.

1.3. Door toezending aan de reiziger/huurder van een boekingsbevestiging wordt de aanmelding definitief.

1.4. U ontvangt een bevestiging/factuur en een uitleg over onze betaalmethode.

2. Betaling

 

2.1. De reiziger/huurder dient binnen 7 werkdagen na ontvangst van de boekingsbevestiging c.q. rekening te voldoen:

 • een aanbetaling van 30% van het totaal verschuldigde bedrag per reservering, per accommodatie.
 • de op de rekening vermelde administratiekosten.
 • de kosten van verzekeringen en kortingskaarten.
 • de verschuldigde toeristenbelasting.

2.2. Uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf dient het resterende bedrag, zoals vermeld op de boekingsbevestiging, in het bezit zijn van Bema Travel. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de reisovereenkomst geacht te zijn geannuleerd, in welk geval reeds betaalde reisgelden niet worden gerestitueerd.

2.3. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Belangrijke opmerkingen:

 • Eventuele klachten of claims over uw reis, staan los van deze betaalmethode.
 • Onze annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.

Deze manier van betalen zal iets meer van uw tijd en aandacht eisen. Wij vragen hiervoor begrip. Als kleine reisorganisatie willen wij graag financiële zekerheid kunnen bieden. Op deze manier kan dat.

3. Wijziging door de reiziger

De reiziger kan om wijziging van de reisovereenkomst verzoeken tot 8 weken voor de dag van vertrek. Indien de gevraagde wijziging nog kan worden uitgevoerd, dient de reiziger het volgende te voldoen:

 • de nieuwe huursom, minus het inmiddels betaalde voorschot.
 • een extra bedrag ad € 16,--
 • eventueel door Bema Travel gemaakte bijzondere kosten.

4. Annuleringen

Indien door de reiziger/huurder een overeenkomst wordt geannuleerd, dan is de reiziger/huurder de volgende betaling verschuldigd:

 • tot 6 weken voor de dag van vertrek: het aanbetalingsbedrag.
 • minder dan 6 weken voor de dag van vertrek: het totaal in rekening gebrachte bedrag.

5. Wijziging of annulering door Bema Travel

In bijzondere omstandigheden kan het voorkomen, dat een reisovereenkomst niet kan worden uitgevoerd of dient te worden gewijzigd. In dat geval zal Bema Travel hiervan melding maken aan de reiziger, waarmee de reisovereenkomst als ontbonden zal worden beschouwd. Bema Travel is in dat geval verplicht de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom terug te betalen. In geen geval kan de reiziger aanspraak maken op meer dan de geheel of gedeeltelijk betaalde reissom.

6. Aansprakelijkheid

De reiziger/huurder is verplicht het gehuurde object zorgvuldig te behandelen en bij vertrek in ordentelijke staat achter te laten. Schade, ontstaan tijdens het verblijf dient ter plaatse bij het sleuteladres te worden gemeld en vergoed, tenzij kan worden aangetoond dat de schade buiten de schuld van de reiziger/huurder is ontstaan. Indien de door u bestelde accommodatie niet aan de gestelde verwachtingen voldoet, kan Bema Travel niet daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Alle in deze reisgids opgegeven afstanden heeft Bema Travel van derden ontvangen. bema travel kan geen verantwoordelijkheid op zich nemen voor de juistheid hiervan.

7. Klachten

Eventuele klachten dienen in eerste instantie te worden gedeponeerd bij het op het voucher vermelde sleuteladres. Mocht aldaar de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, neemt u dan vanaf uw vakantieadres contact op met Bema Travel in Nederland. U kunt uw klacht binnen twee weken na afloop van de reis schriftelijk deponeren bij Bema Travel. In dat geval is het noodzakelijk dat u op het aan reiziger/huurder verstrekte voucher de aard van uw klacht (doet) vermeld-(en) en dit voucher door het sleuteladres/contactpersoon van Bema Travel in Hongarije mede laat ondertekenen. Eventueel commentaar, ook in de Hongaarse taal, wordt door ons mede geaccepteerd. Pas als aan deze voorwaarden is voldaan wordt uw klacht z.s.m. door Bema Travel in behandeling genomen. Bij het ontbreken van een voucher met ondertekening door het op het voucher vermelde sleuteladres of contactpersoon van Bema Travel in Hongarije, kan Bema Travel uw klacht niet in behandeling nemen. Na uitslag van het onderzoek bij onze Hongaarse partner, zullen wij u onze beslissing mededelen. Vergoeding vindt plaats naar rato van de hoogte van de werkelijk geleden schade c.q. ongemak, doch kan ten hoogste bedragen de som van het op onze rekening vermelde bedrag minus de administratiekosten. Het kan in uitzonderingsgevallen voorkomen, dat onze Hongaarse partner door omstandigheden gedwongen, u een andere accommodatie aanbiedt dan door u besteld en door ons gereserveerd voor u. De aangeboden accommodatie dient in dat geval gelijkwaardig of beter te zijn. In dat geval kan en mag men u geen prijsverhoging berekenen. Indien een huis ter beschikking wordt gesteld als remplaçant van het door de reiziger/huurder bestelde en door Bema Travel gereserveerde huis, en dit huis zou niet gelijkwaardig of beter zijn, dan kan de reizeger/huurder aanspraak maken op een schadevergoeding, mits de reiziger/huurder het voucher heeft laten ondertekenen door het sleuteladres/contactpersoon van Bema Travel in Hongarije. De hoogte van een schadevergoeding wordt in overleg met de Hongaarse partner van Bema Travel bepaald.